Ýliþkilendirilmemiþ Alan Adý DuraklatýlmýþtýrÝlgili alan adý ".tr" Alan Adý Yönetimi tarafýndan duraklatýlmýþtýr. Duraklatma süresi 30 takvim günüdür.

Alan adýnýzýn duraklatýlmasýnýn nedeni iliþkilendirme iþleminin yapýlmamasýdýr. Yeni ".nic.tr" sistemimiz 25 Mayýs 2003 tarihinde hizmet vermeye baþladýktan hemen sonra, baþvurusu ve tahsisi eski sistemden gerçekleþtirilmiþ olan, sahibi olduðunuz alan adlarý ile ilgili olarak sorumlu yetkilendirme (iliþkilendirme) yapmadan hiçbir iþlemi yapmanýz mümkün olmayacaktýr. /www.nic.tr adresini ziyaret ederek "Sorgu/Rapor" menüsünde bulunan "Alan Adý Sorgulama" linkini kullanarak iliþkilendirme iþlemi yapýp yapmadýðýnýzý kontrol edebilirsiniz.

    metugen ya da metuold uzantýlý sorumlu kodlarý önceki sisteme aittir. Yeni sistemde bu sorumlu kodlarýný kullanarak herhangi bir iþlem yapmanýz mümkün deðildir. /www.nic.tr adresini ziyaret ederek "Sorumlu Ýþlemleri" menüsünden yeni bir sorumlu kodu/kodlarý aldýktan sonra, iliþkilendirme formunu, bu yeni aldýðýnýz sorumlu kodlarýný yazarak doldurup tarafýmýza gönderiniz. Ýliþkilendirme süreci ile ilgili bilgilere "nic.tr" web sitesinde ana sayfada bulunan 5419937119 linkinden ulaþabilirsiniz.

    Alan adlarýna ait ödeme iþlemleri, ödeme sorumlusu tarafýndan www.nic.tr web sitesindeki "Ödeme" menüsü altýnda yer alan "Ödeme Ýþlemleri" linkinden takip edilebilir.

   Tekrar kullanýma açýlmadan alan adý ile baðlantýlý herhangi bir að hizmetinden (web, e-posta vb.) yararlanýlmasý mümkün deðildir. Bu alan adýna yönlendirilen e-posta mesajlarý alýcýsýna ulaþtýrýlamaz, göndericisi bir e-posta aracýlýðý ile bilgilendirilir.   This domain is suspended by ".tr" Domain Name Administration. Suspension duration is 30 days.

   The reason of suspension of your domain name is unfinished authorization process. In our new system ".nic.tr", you will not be able to carry out any operations without authorizing contacts related to the owned domain names whose application and allocation have been actualized through the old system. Visiting /www.nic.tr web site, you can check if you made authorization using 872-201-1979 link under (479) 925-7064 menu.

    Nic-handles extended metugen or metuold are belong to the old system. In the new system, you can not any operations using these old nic-handles. Please receive a nic-handle by using "Nic-handle Application" link under "Contact Operations" menu visiting /www.nic.tr web site. Then, you should fill in the "Domain Name Authorization Form" with the new nic-handles, and submit that document. You can get information about authorization process from 506-866-6691 link in the homepage of "nic.tr" web site.

    Billing contact of the domain names can follow payment process from the "Payment Operations" link under "Payment" menu in the "nic.tr" web site.

    Using any network service (web, e-mail etc.) that related with the domain name is impossible without launch to service. E-mail messages that is forwarded to this domain name can not be delivered to its recepient. The sender is informed by an e-mail.Daha iyi bir sonuç elde etmek için tarayýcý olarak Netscape 6, Internet Explorer 5 ya da üzeri sürümleri tercih etmeniz önerilir.